Lokal.LO.NO
  LO i Trondheim
Møter og aktiviteter
Trondheimskonferansen 2013
Styret og utvalg
Fritt Rettsråd
Medlemskap
Arkiv
Boikott Israel
Ungdomsutvalget
Fotoalbum
Nyttig for tillitsvalgte
EUs Tjenestedirektiv
Informasjon fra LO i Trondheim
100 siste saker
Lenker

26/10/2011 Skriv ut siden
Kampanjen for faste ansettelser og heltidsstillinger.

Representantskapsmøte 15. november 2011 kl 18.30. Folkets Hus i Trondheim. Tema er kampanjen for faste ansettelser og heltidsstillinger. Innledninger med tillitsvalgte både fra privat og offentlig sektor.

  Innkalling for utskrift: 

Til representantskapets medlemmer

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du med dette til LO i Trondheims representantskapsmøte. NB: Innkallingen sendes også andre tillitsvalgte og fagorg­aniserte i LO i og med at møtet er åpent for medlemmer. Kun valgte representanter har stemmerett. Møtet avholdes:

 

TID: TIRSDAG 15. NOVEMBER 2011 Kl. 18.30

STED: FOLKETS HUS, MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

 

SAK 1. Kampen for faste ansettelser og heltidsstillinger.

Utfordringer knytta til heltid / deltid og bruk av innleie.

 

2 hovedinnledere (inntil 20 minutter hver):

 

Inger Mathisen forhandlingsleder Fagforbundet Trondheim / hovedtillitsvalgt Trondheim kommune

 • Fagbevegelsens arbeid med å følge opp de fire kravene i Trondheims­manifestet 2011 om faste ansettelser og heltid, jfr. bystyrets vedtak 25.08.11 i sak 95/11.

I Rådmannens forslag til økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett 2012 framgår blant annet følgende:

I forbindelse med behandlingen av bystyresak 95/11, Kommunedelplan tjenester til eldre over 67 år i perioden 2011- 2020, vedtok bystyret blant annet:

 • Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 prosent av naturlig fravær som syk­dom, ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte.

 • Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder.

 • Vikarbruken må holdes på et minimum, og gode vikarsystemer må tilstrebes internt i enhetene.

 • Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon på minst to enheter.

Rådmannen vil arbeide aktivt for å finne virkemidler og tiltak for å redusere antallet deltidsstillinger. Den største utfordringen i pleie- og omsorgsektoren i forhold til å øke an­tallet heltidsstillinger/øke stillingsstørrelsene er knyttet til at denne sektoren har døgn­baserte tjenester. Dette innbærer at man i tillegg til å ha ansatte på ordinær dagtid, også må ha bemanning på kveld, helger, høytider og dekke opp fravær i ferier. I dag løses dette ved at mange ansatte har deltidsstillinger og på den måten dekker opp helge- og kveldsturnusene.

Kommunen trenger mer kunnskap og erfaringer i forhold til de ulike virkningene som oppstår med økt grunnbemanning og økte stillingsandeler. Det er derfor i første omgang behov for å innhente mer kunnskap gjennom prosjekter og utprøving. Dette vil gi et nødven­dig kunnskapsgrunnlag og erfaringer som kan bidra til å redusere antallet deltidsstillinger.

Rådmannen har derfor sammen med arbeidstakerorganisasjonene søkt NAV (avgjøres i oktober 2011) om prosjektmidler til gjennomføring av følgende fire forsøksprosjekter:

 • Redusert deltidsandel ved hyppigere kvelds- og søndagsarbeid med økt tilleggslønn som motivasjonsfaktor (2 millioner kroner)

 • 30 timers uke i turnus og ubundet tid til kompetansehevning (4 millioner kroner over 2 år)

 • Kombinasjonsstillinger som et ledd i å øke stillingsandelen til ansatte med ufrivillig deltid (1,22 millioner kroner over 2 år)

 • Rekrutteringsstillinger. Helstilling og kompetanseoverføring til nyutdannede helsefagarbeidere (4 millioner kroner over 2 år)

Rådmannen vil gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte om gjennomføringen av bystyrets vedtak.

Som en oppfølging av bystyrets vedtak, vil rådmannen i løpet av desember 2011, fremme en egen politisk sak som vil inneholde følgende:

 • En beregning av merutgifter som følge av bystyrets vedtak 95/11

 • Effekten av at større stillingsandeler medfører en begrenset fleksibilitet i forhold til turnus­en på kveld, natt og i helger, og en påvirkning på vikarbehovet. Kartlegge omfanget av deltidsansatte som ønsker økte stillingsandeler

 • Utrede prosjekter/forsøksordninger direkte knyttet til bystyrets vedtak

I budsjettet for 2012 foreslår rådmannen at det avsettes åtte millioner kroner til den videre oppfølgingen av bystyrets vedtak i sak 95/11. Disponeringen av disse midlene vil bli beskrevet i den politiske saken som kommer til behandling i desember 2011.

 

Synøve Bergan nestleder LO i Trondheim / Fellesforbundet avd. 250 hotell, restaurant og reiseliv

 • Hva mener de politiske partiene?

 • Hva sier lovverket?

 • Hva skal fagbevegelsen gjøre i tida framover – organisering og arbeid i kampen for faste ansettelser og heltidsjobber?

 

2 situasjonsbeskrivelser (inntil 10 minutter hver):

 

Elisabeth Sundset leder Sør-Trøndelag HK

 • Faste ansettelser og heltidsstillinger – situasjonsbeskrivelse innen HK-området

Tor Jørgen Almås styremedlem NTL NTNU

 • Faste ansettelser og heltidsstillinger – situasjonsbeskrivelse på NTNU – Hva gjør NTL?

 

SAK 2. Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 21. d.m. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT!

Med hilsen

------------------------ ---------------------------

Arne Byrkjeflot /s/ John-Peder Denstad

leder sekretær

HjemSend oss en E-mailSøk