Lokal.LO.NO
  LO Fosen
Årsmøter LO Fosen
1.mai
Medlemmer LO Fosen
LO I Sør-Trøndelag
Information in other languages
Styremedlemmer LO Fosen
Video klipp
Bli medlem
ILO 94
Uttalelser
Kontakt oss
Rep.skapsmøter
Innkallinger
Medlemsfordeler
LOs historie
Soria Moria, Politisk plattform
Redigering Home page
Reiseregning LO Fosen
LO Nettbutikk
Handlingsplan LO Fosen
LOs utdanningsfond
Protokoller LO Fosen
100 siste saker
Lenker
Fora

1/7/2009 Skriv ut siden
Ungdom og sommerjobb

Ny jobb – krever skriftlig arbeidskontrakt!

Alle som skal jobbe har krav på en skriftlig arbeidskontrakt – uansett hvor kort tid jobben varer. Du finner en kontrakt som du kan bruke på hjemmesiden til Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no).

I kontrakten blir du og arbeidsgiveren enige om hvor mye du skal jobbe, om lønn og om hva slags arbeid du skal utføre. Det er arbeidsmiljøloven som gir deg rett til arbeidskontrakt, og som slår fast hva som skal stå i kontrakten.

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser i forhold til hvilke rettigheter og plikter du har. Du er ikke forsvarsløs uten arbeidskontrakt. Loven beskytter deg selv om du ikke har inngått kontrakt.

Men sørg for å starte arbeidsforholdet ditt på en god måte, ved å inngå en kontrakt med arbeidsgiveren. En muntlig avtale er også forpliktende. Men hvis det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiveren, er det i ettertid alltid vanskelig å slå fast hva den muntlige avtalen egentlig gikk ut på. Hvis du trenger hjelp kan du også kontakte LOs distriktskontor i ditt fylke .

Her kan du laste ned skriftlig arbeidskontrakt fra Arbeidstilsynet 

 LOs distriktskontor i ditt fylke .

Opplæring
Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan utføre jobben du er ansatt i. Du skal ha lønn i opplæringstida. Opplæringen skal blant annet omfatte:

* Hvordan jobben skal utføres
* Hvilke regler som gjelder for helse, miljø og sikkerhet
* Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg. Er det påbudt med verneutstyr har du plikt til å bruke dette i henhold til reglene på arbeidsplassen.

“Svart arbeid”
Enkelte useriøse arbeidsgivere ber sine ansatte om å jobbe “svart”, det vil si uten å betale skatt. Ikke la deg friste av lokkende løfter om noen kroner mer utbetalt. Jobber du “svart” opparbeider du ingen rettigheter ved sykdom, arbeidsledighet, pensjon. Du har mest sannsynlig heller ikke noe yrkesskadeforsikring. “Svart” arbeid er ulovlig og du må betale dyrt hvis skattemyndighetene oppdager at du har fått utbetalt lønn uten å betale skatt. Skader du deg på jobb får du ikke erstatning.

Har jeg rett på høy lønn? (arbeidsmiljøloven § 14-15)

Vi har ikke noen lovfestet minstelønn i Norge. Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønna di. Men er du LO-medlem kan du kreve tariffavtale, som sikrer deg en anstendig lønn. Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiveren om lønnsnivå og andre forhold. Uten medlemskap i en fagforening er det ingen regler som regulerer lønnsnivået ditt.

Lønn er mer enn vanlig timelønn. Pass på at du får betalt for overtid. Du skal ha minst 40 prosent i tillegg til lønna når du jobber overtid. Er du LO-organisert, og jobber i en bedrift med tariffavtale, har du krav på bedre overtidsbetalt enn hva loven gir, samt ekstra betalt for natt- og helgearbeid.

Lønnsslipp (arbeidsmiljøloven § 14-15 nr 5)
Det er viktig at du får en lønnsslipp som viser hvor mye du har tjent, for lønnsslippen beviser at du har jobbet. Det er arbeidsgiverens plikt å gi deg lønnsslipp. Lønnsslippen skal også fortelle deg hva du betaler i skatt og alt annet som blir trukket fra. LOs Sommerpatrulje har kommet over eksempler på useriøse arbeidsgivere som har trukket sine ansatte i skatt, uten å betale pengene videre til skattemyndighetene. Da er det du som får smellen. Ta derfor vare på lønnsslippene, slik at du kan dokumentere at det er trukket skatt av lønna di. Hvis du ikke har fått lønnsslipp fra arbeidsgiver, meld fra om dette til kemnerkontoret umiddelbart. Det kan spare deg for problemer senere.

Trekk i lønn (arbeidsmiljøloven § 14-15 nr 2)
Arbeidsgiver har ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger hvis dere ikke har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir rett til å holde tilbake lønna di, må vedkommende først ha dom for kravet sitt, eller avtale med deg.

Helligdager og offentlige høytidsdager (lov om 1. og 17. mai)
Du skal leve også når det er helligdager og offentlige høytidsdager, og regningene blir ikke mindre av at loven gir deg fri. Har bedriften tariffavtale er du sikret lønn for alle “røde” fridager. Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. og 17. mai.

Overtid (Arbeidsmiljøloven § 10-6)
Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uka. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale er overtidstilleggene som regel litt høyere. Det er vanlig at overtidstillegget da er 50–100 prosent mer enn vanlig timelønn.

Hvis du blir syk (lov om folketrygd)
Dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykmelding fra lege for å få rett til sykepenger. Har du jobbet på samme sted mer enn to måneder, er det nok med egenmelding hvis du ikke er syk i mer enn tre kalenderdager sammenhengende. Dette gjelder for fire enkelttilfeller av sykdom i løpet av 12 måneder. Arbeidsgiveren skal dekke lønna di de første 16 dagene du er syk, deretter har du rett på sykepenger fra Folketrygden. Hvis arbeidsplassen din har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) gjelder andre egenmeldingsregler. Sjekk med din arbeidsgiver hva som gjelder.


Lønn ved konkurs (lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.)
Du har krav på lønn selv om arbeidsgiveren går konkurs, eller må innstille driften på grunn av for stor gjeld. Et statlig fond (lønnsgarantifondet) sikrer at arbeidstakerne ikke taper penger selv om virksomheten går konkurs. Arbeidstilsynet kan gi deg mer informasjon. Hvis du opplever at en arbeidsgiver ikke utbetaler lønn så ta kontakt med Arbeidstilsynet der du bor snarest, slik at du ikke risikerer at kravet ditt blir for gammelt.

Hvilke jobber kan jeg ta og hvor mye kan jeg jobbe? (arbeidsmiljøloven §§ 11-1 til 11-5)
Det finnes aldersgrenser som bestemmer hva slags arbeidsoppgaver du kan bli satt til. Er du under 15 år, må du ha foreldrenes samtykke for å jobbe. Hvor mye du kan jobbe er avhengig av hvor gammel du er.


13 år
Når du har fylt 13 år kan du ta lettere arbeid, som for eksempel lett kontorarbeid, lett budtjeneste, lett rydde- og pakkearbeid, ombæring og salg av aviser, bibliotekarbeid, arbeid på bevertningssteder, opprydnings- og vedlikeholdsarbeid i parker og lignende. Men før du har fylt 15 år kan du ikke jobbe mellom kl 20.00 og 06.00.

Når du har fylt 13 år kan du jobbe opp til 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 25 timer i uka i undervisningsfrie uker. Går du på skolen den dagen eller uka du jobber, skal din arbeidstid ikke overstige 2 timer i døgnet og 12 timer i uka.

15 år
Er du over 15 år kan du ta jobber som “ikke kan være til skade for helse, utvikling eller skolegang”, for eksempel butikk- og kontorarbeid.

Under 18 år
Er du mellom 15 og 18 år og ikke skolepliktig skal du ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl 23.00 og kl 06.00. Arbeid mellom kl 21.00 og kl 23.00 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid. Denne regelen har noen få unntak. Avisbud kan begynne kl 04.00 om morgenen etter å ha fylt 15 år. Når du har fylt 15 år kan du jobbe skift mellom kl 06.00 og kl 24.00, i ikke-industriell virksomhet. Rengjøringsarbeid kan utføres fram til kl 24.00. Det samme gjelder for lett arbeid som er spesielt nevnt i forskriftene til Arbeidsmiljøloven. Arbeidstakere under 18 år skal alltid ha fri minst 12 timer mellom hver arbeidsperiode.

18 år
Når du har fylt 18 år har du lov til å selge tobakk, øl og vin, og står ellers fritt til å ta hvilken jobb som helst, med ett unntak:

20 år
Du må være fylt 20 år for å ha lov til å selge eller servere brennevin. Er du i tvil om du har lov til å jobbe, kontakt Arbeidstilsynet.

Hva med ferie, sol og sommer?
(arbeidsmiljøloven §§ 10-8, 10-9 og 11-5)
Vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn 9 timer om dagen, utenom spisepausene. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling. Det er få bedrifter som har mer enn 8 timers arbeidsdag. Er du LO-medlem, og jobber på et sted med tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka.

Pauser

Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn 5 1/2 time om dagen. Har du 8 timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Er du under 18 år og arbeidstida overstiger 4 1/2 time i døgnet skal du ha minst en halvtimes pause, om mulig sammenhengende. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig.

Fritid

Du skal ha en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom to arbeidsperioder, 12 timer hvis du er mellom 15 og 18 år og 14 timer hvis du er under 15 år. I løpet av en uke skal du ha en sammenhengende fritid på minst 36 timer, slik at det alltid inngår et helt døgn. Hvis du er under 18 år skal den sammenhengende fritiden være minst 48 timer. Denne fritiden skal om mulig legges til søndag og helligdager.

Ferie
(arbeidsmiljøloven § 11-5)
Den som er under 18 år og går på skole, skal ha minst 4 ukers fritid i året, hvorav minst 2 uker i sommerferien. Arbeidsgiveren har lov til å bestemme ferietidspunktet. Men dette skal drøftes med deg, eller med den tillitsvalgte.

Permitteringer

Du kan bli permittert hvis det ikke er nok arbeidsoppgaver i virksomheten. Permitteringen skal varsles 14 dager før den trer i kraft. Arbeidsgiveren har plikt til å betale lønn mens varslingsfristen løper, uansett om du jobber da eller ikke. I tillegg skal arbeidsgiveren betale lønna di i 10 dager etter permitteringen. Permitterte arbeidstakere som senere sies opp, har krav på lønn i oppsigelsestida.

Arbeidsledighet

Blir du arbeidsledig har du rett til arbeidsledighetstrygd, dersom du har opptjent rett til dagpenger. Du må registrere deg som arbeidsledig for å få ledighetstrygd. NAV kan gi flere opplysninger.

Dagmamma

Jobber du som dagmamma i ditt eget hjem finnes det spesielle skatteregler som er meget gunstige. På Likningskontoret får du en brosjyre som forteller deg hvordan denne ordningen fungerer.

Likestilling

Likestillingsloven fastslår at gutter og jenter skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Ved ansettelse, forfremmelse, permittering eller oppsigelse skal det ikke gjøres forskjell på kvinner og menn.

Feriepenger
(ferieloven § 10)
Du har krav på feriepenger uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal utgjøre 12 prosent av alt det du har tjent dersom du er LO-organisert på en arbeidsplass med tariffavtale.
Virksomheter uten tariffavtale har vanligvis 10,2 prosent feriepenger. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med i feriepengegrunnlaget. Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter.

Sluttattest (arbeidsmiljøloven § 15-15)
Du har krav på skriftlig sluttattest. I Arbeidsmiljøloven finnes det regler for hva en attest skal inneholde. Attesten skal blant annet fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller attesten også hvordan du har utført jobben. Dette kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at verken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Oppsigelse
(arbeidsmiljøloven kapittel 15)
Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å kunne si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du for eksempel ikke har passet jobben din skikkelig, eller virksomheten må innskrenke driften. Det er ikke god nok grunn til oppsigelse om arbeidsgiveren ikke er fornøyd med arbeidsinnsatsen din.

Hvis du selv sier opp jobben, må også dette gjøres skriftlig. Oppsigelsestida er på minst en måned. Dette er ofte omtalt i arbeidskontrakten din. Oppsigelsestida er den samme enten du sier opp selv eller du blir sagt opp. Oppsigelsestida gjelder fra første månedsskifte etter oppsigelsesdagen. Hvis du har skriftlig arbeidsavtale med prøvetid er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetida, hvis ikke annet er avtalt.

Er du organisert i LO kan du få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Blir du oppsagt, må du ta kontakt med den tillitsvalgte så fort som mulig. Det er viktig å være rask på grunn av frister du er nødt til å overholde.
Du kan bli avskjediget på dagen dersom du gjør deg skyldig i svært alvorlige overtramp på arbeidsplassen. Tyveri, økonomisk mislighold eller å møte beruset på jobben er eksempler på hendelser som kan føre til at du blir avskjediget. Også i slike situasjoner er det viktig å ta kontakt med den tillitsvalgte.

HjemSend oss en E-mailSøk
Organisasjoner
Partnere
Norges Offisersforbund
AOF NORGE
HRAF
LO Sommerpatrulje
Arbeiderpartiet
Handel og Kontor
Fagforbundet
Fellesforbundet
SV
Tariff 2008
Fri Fagbevegelse
LO Aktuelt
Norsk Tjenestemannslag
Fosna-Folket
Norsk Sjømannsforbund
LO Ungdom
El&It
LO Nettbutikk
Norsk Folkehjelp
LOGO LO FAVØR
BLI MEDLEM
Alt om AFP